نقل قول

نظرات درمقدمه ای بر ساخت و ساز ماشین آلات پی دی اف

نقش مصالح بومی در معماری پایدار از دیدگاه زیست‌محیطی

نقش مصالح بومی در معماری پایدار از دیدگاه زیست‌محیطی

24 ا کتبر 2007 . ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻓﺎﺯ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎﺯ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ. ﺫﺍﺗﯽ. ﺑﺎ ﺧﻄﺮﺍﺗﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩﻩ و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺩﺭ . ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺁﺳﯿﺐ ﺭﺳﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ و ﺍﻣﻮﺍﻝ و ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﺷﺒﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍی. ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺩ. ﺍﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی ﺁﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ. ﺍﯾﻤﻨﯽ ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎی ﺩﺭ ... standard/nst1004.pdf.

( 158 : ﮐﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ) ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﻬﺮه وري ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ PLC - ResearchGate

( 158 : ﮐﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ) ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﻬﺮه وري ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ PLC - ResearchGate

شرایط ورود به دوره کاردانی مکانیک گرایش ماشین ابزار (تکنسین حرفه ای). - دارا بودن . از ابزار و. ماشین آلات موجود بتوانند نیازهای ساخت و تولید را بر طرف سازند.

ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﯾﻨﺪﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ا ﺳﺎزي ﻓﺮ ﺑﻬﯿﻨ

ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﯾﻨﺪﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ا ﺳﺎزي ﻓﺮ ﺑﻬﯿﻨ

6 جولای 2015 . ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل و ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﻣﻘـﺮرات و ﺗﻨﻈـﻴﻢ رواﺑـﻂ دﺧﻴـﻞ در اﻣـﺮ ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز .. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ. " ﺑﺎرﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن .. ﺷﺪه از ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي ﻧﺎﻣﺘﺮاﻛﻢ اﺷﺒﺎع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ... در ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در زﻳﺮ ﺿﺮب ﺷـﻮﻧﺪ، ﻣﮕـﺮ آﻧﻜـﻪ ﺳـﺎزﻧﺪه ﻣﺎﺷـﻴﻦ آﻻت ﺿـﺮاﺋﺐ .. دودﻛﺸﻬﺎ، ﻣﺨﺎزن، ﺑﺮﺟﻬﺎي ﺑﺎ دﻳ .. ﻛﻒ ﭘﻮش ﭘﻲ وي ﺳﻲ.

PDF Compressor - IEI Co.

PDF Compressor - IEI Co.

20 ژانويه 2012 . ﺳﺎزي اراﺿﯽ ﺷﺎﻟﯿﺰاري و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن از ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺎﺧﺺ. ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ از .. ﻣﻨﻈﻢ و ﻏﯿﺮ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳـﺎﺧﺖ. و اﺟﺮا. ي. ﺷﺒﮑ .. ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث ﺷﺒﮑ.

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر

4 سپتامبر 2010 . ﺳﺎز. ي. ﺗﻮﻟ. ﺪﯿ. ﯿﺑ. ﻮد. ﯾ. ﺰل. از روﻏﻦ ﺑﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت ﺗﻮﺳﻂ روش ﻣﻨﺤﻨ. ﯽ. ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺳﺦ . اﻧﺮژ. ي. ﺗﻮﻟ. ﺪﯿ. ﺳﻮ. ﺎﯾ. ي. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ در. ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ. ﻫﺎي. ﺧﺎك. ورزي. ﻣﺮﺳﻮم و ﺣﻔﺎﻇﺘ. ﯽ. اﺣﻤﺪ. ﺷﺮ. ﻔﯾ. ،ﯽ. ﺣﻤ .. ﻃﺮاﺣﯽ، ﺳﺎﺧﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﻮزع ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﺸﺎء رﯾﺸﻪ ﻟﺨﺖ ﭘﯿﺎز. ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻬﺮ .. article.pdf. .. ﻣﺎﺷﯿﻦ. آﻻت. اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻟﮕﻮرﯾ.

اراﺋﻪ روش ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺳﺎز (

اراﺋﻪ روش ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺳﺎز (

19 فوریه 2017 . به منظور تهیه داده های مورد نیاز ابتدا یک دستگاه شبیه ساز عیب در . مقدمه. ماشین های دوار به طور گسترده ای در صنعت به کار گرفته شده و از جمله . مهندسان و صاحبان صنایع همواره در پی راه کارهای مناسبی جهت ... طراحی و ساخت ماشین دوار.

فهرست بهای واحد پایه رشته راه

فهرست بهای واحد پایه رشته راه

دانلود رایگان مقالات مدیریت پروژه و ساخت به زبان انگلیسی به همراه ترجمه فارسی . از مجلات معتبر خارجی میباشید که به راحتی قادر هستید مقاله انگلیسی pdf را به صورت . دانلود ترجمه مقاله مدل توانمندی های مدیر پروژه در ساخت و ساز – الزویر ۲۰۱۷.

وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺳﺎزی ﮐﺸﻮر - ResearchGate

وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺳﺎزی ﮐﺸﻮر - ResearchGate

ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﭼﺸﻢ. اﻧﺪاز ﺑﺘﻦ. 1404. (. ﮔﺎﻣﻲ ﺑﺴﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز. ) دي. ﻣﺎه. 1392 . ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﻣﺮوزه،. ﺷﺮط. ﻻزم ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﻋﺮﺻﻪ. ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ،. ﺿﺮورت وﺟﻮد ﻳﻚ ﻃﺮح ﺑﻬﻴﻨﻪ .. اي. و اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻫﺎي. ﺑﺘﻨﻲ. اﺻﻠﻲ. ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺘﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪاران و ... دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳـﺪ از ﻫـﺮ ﻳـﻚ از. آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺎﻫﺪاري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. -. ﺑﺮرﺳﻲ. ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي. ﻫﺎي ﻛﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﺧﺪﻣﺎت.

راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﺣﻤﻞ - شرکت مهندسی و توسعه .

راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﺣﻤﻞ - شرکت مهندسی و توسعه .

ﯾﺦ ﺳﺎزی. رﻃﻮﺑﺖ زداﯾﯽ در اﺗﺎق ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺸﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ وﯾﻼﻫﺎ. ﺗﺸﺨﯿﺺ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﺎ .. ﻣـﻘـﺪﻣــﻪ. واﺣﺪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺮوﺗﮏ در ﺳﺎل ۱۹۹۴ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و. اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ . ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ دﻣﺎی آن، در ﺣﺪود ٢٠ درﺟﻪ ... ﺳــﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه رﻃـﻮﺑﺖ زدا ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺮﯾﻦ اﺧﺘﺮاع.

ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ﺍی ﻣﺎﻟﺰی TVET ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺍی ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ TVET - سازمان آموزش فنی .

ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ﺍی ﻣﺎﻟﺰی TVET ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺍی ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ TVET - سازمان آموزش فنی .

یکی از عوامل مهم در بهره وری عملیات ساخت و ساز پروژه های عمرانی جانمایی مناسب کارگاه است . حجم فایل: ۱۷۳.۵۶ کلیوبایت (فایل این مقاله در ۱۲ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد) . کارگاه عبارتست از شناسایی و مشخص کردن ابزارها ماشین آلات و تجهیزات موقت . مقدمه ای بر الگوریتمهای ژنتیک وکاربردهای آن، ۱۳۸۷، علیرضا مهدی، .

متن کامل (PDF) - فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

متن کامل (PDF) - فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

مهندسی مکانیک شاخه‌ای از مهندسی است، که با طراحی، ساخت و راه‌اندازی دستگاه‌ها و ماشین‌ها .. قالب سازی، ابزارسازی، ماشین ابزار و ساخت و تولید ماشین آلات صنعتی و…).

توسعه مدل تقاضای انرژی در سطح ملی با استفاده از مدل ساز LEAP

توسعه مدل تقاضای انرژی در سطح ملی با استفاده از مدل ساز LEAP

ﻣﻘﺪﻣﻪ. : در. ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎ. ز. ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺴﻴﺎر. ﭘﻴﭽﻴﺪه. ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ. ﺷﻮد. ﻛﻪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ و ذاﺗﻲ . ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻓﺮﺳﻮده و ﻣﻌﻴ. ﻮب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ . د و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻳﻚ درﺻـﺪ از ﺳـﺎﻳﺮ ﺣـﻮادث ﺟـﻮاب ﻗـﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨـﺪه اي. وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻳﺎ ﺑﻪ .. .nri.eu/NR13.pdf. -14 W. Vincoil.

مقاله نقش افزایش فناوری ماشین آلات ساختمانی در بهره وری پروژها

مقاله نقش افزایش فناوری ماشین آلات ساختمانی در بهره وری پروژها

ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ، دﺳﺘﻬﺎي ﻟﻪ ﺷﺪه ، ﺑﺎزوﻫﺎي ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه ، ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﺋﻲ در اﺛﺮ ﭘﺮﺗﺎب ﻗﻄﻌﺎت و . ﻫﻤﮕﻲ. ﺟﺰﺋﻲ از ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ . ﺟﺎ ﻛﻪ ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آن زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز اﻣﻜﺎن آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺎﺷﻴﻦ و . ﺣﻔﺎظ ﻫﺎي ﺑﺎزﺷﺪه ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﺑﺼﻮرت اﻗﻼم ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ در ﮔﻮﺷﻪ اي از ﻛﺎرﮔﺎه ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و. ﻣﻤﻜ .. ﺪي. ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺪون ﺷﻚ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﺣﻔﺎظ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮدن از ﺧﻄﺮات دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺣﻔﺎظ ﺑﺮاي آن.

دانلود Construction Machines Simulator 2016 - دانلود بازی شبیه‌ساز .

دانلود Construction Machines Simulator 2016 - دانلود بازی شبیه‌ساز .

21 آگوست 2017 . PDF icon مقدمه, 638.48 کیلوبایت. PDF icon بخش اول . PDF icon . ساخت پروژه (برد الکترونیکی دستگاه), 6.7 مگابایت . شاخه فنی و حرفه ای.

622 K - نشریه هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی

622 K - نشریه هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی

ﺑﺪﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻨﺪﻟﻰ ﺷــﺒﻴﻪ ﺳــﺎﺯ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻟﺘﺎژ90 ﻭ 95 ﻣﻴﻠﻰ ﻭﻟﺖ، ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ20 ﻭ 25 ﻫﺮﺗﺰ ﻭ ﻣﺤﻮﺭ x ﻭ z، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﺳﻨﺞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻯ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ . ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ. *2. . ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎﺭ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ، ﺍﻳﺠﺎﺏ. ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ.

چرا کارگران ساخت و ساز دچار رفتارهای نا ایمن می‌شوند؟ مطالعه روایی و ق

چرا کارگران ساخت و ساز دچار رفتارهای نا ایمن می‌شوند؟ مطالعه روایی و ق

۳۱. کاهش مییابد. نحوهی استقرار ماشین آلات در این سیستمها به صورت " فرایندگرا" . ۴- سیستمهای تولید سلولی که مجموعه ای هستند از سلولهای تولیدی پیوسته و. خطوط مونتاژ که آنها . ماشین سازی، قطعه سازی، ساخت لوازم خانگی، ساخت موتورسیکلت،. از جمله .. محصولات جدیدتر و کارآمدتر از طریق نوآوری پی در پی و دائمی. به عنوان نمونه،.

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻮﻟﺪوزر ﻛﻮﻣﺎﺗﺴﻮ D60 - پژوهش‌های علوم و .

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻮﻟﺪوزر ﻛﻮﻣﺎﺗﺴﻮ D60 - پژوهش‌های علوم و .

4 ژانويه 2017 . ﻓﺼﻞ اول. : آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ در. ﻛﺎرﮔﺎه. ﻣﻘﺪﻣﻪ. آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﻫﺎ ﮔﻴﺮه. ﻫﺎ ﭼﻜﺶ. آﭼﺎرﻫﺎ. اﻧﺒﺮدﺳﺖ . ي ﻓﺮز. ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻓﺮز اﻓﻘﻲ. ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻓﺮز ﻋﻤﻮدي. ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻓﺮز اﻧﻴﻮرﺳﺎل. ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻓﺮز. ﻛﭙﻲ ﺗﺮاش. ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻓﺮز. اي دروازه. ﺷﺶ ... ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه. ﻴ دﻗ. ﻖ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر را ﻣﻤﻜﻦ ﺳﺎز . ﺪﻧ .. ﺗـﻮان ﻣـﻲ. ي ﺑـﺮا. ﺳـﺎﺧﺖ. ﻗـﺴﻤﺖ. يﻫـﺎ. ﻣﺨﺘﻠـﻒ. ﺻﻨﻌﺘيﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه. ﻲ. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد. : ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺳﻪ ﻧﻈﺎم.

Pre: سیستم اسپری روغن daikin برای آسیاب compeb ماشین آلات
Next: منابع معدنی پرو